Đại học Ngành Tài chính ngân hàng hệ từ xa

Tổng quan chương trình

Tên ngành đào tạo: Tài chính – Ngân hàng (Finance and Banking)

Bậc đào tạo: Đại học

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân

Thời gian học: 3,5 năm (Sinh viên tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học được xét miễn môn và rút ngắn thời gian đào tạo)

Kiến thức năng lực chuyên môn

Kiến thức chuyên môn

Kiến thức chung: Nắm vững và vận dụng các kiến thức cơ bản về lý luận chính trị Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiến thức về luật pháp, kiến thức về lĩnh vực kinh tế, tiếng Anh, Tin học. Nắm vững và vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, kinh tế – xã hội và quản trị doanh nghiệp.

Các kiến thức ngành và chuyên ngành:

  • Kiến thức về tài chính – ngân hàng:

+ Kiến thức cơ bản về tài chính – tiền tệ, kế toán, về hoạt động trung gian tài chính, thị trường tài chính trong và ngoài nước.

+ Kiến thức về hoạt động thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại hối trong hoạt động ngân hàng.

+ Kiến thức về chuẩn mực, chế độ, chinh sách, quy định, luật pháp về quản lý kế toán, tài chính, thuế, bảo hiểm trong doanh nghiệp.

+ Kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành tài chính – ngân hàng.

  • Kiến thức về chuyên ngành tài chính doanh nghiệp:

+ Kiến thức về kế toán tài chính, Kế toán quản trị của doanh nghiệp

+ Kiến thức vế tài chính của doanh nghiệp hoạt động trên thị trường quốc tế.

+ Kiến thức về phân tích, đánh giá, lập và triển khai kế hoạch tài chính của doanh nghiệp. Các dự án về phương diện tài chính.

+ Kiến thức về quản trị tài chính doanh nghiệp.

– Kiến thức về chuyên ngành ngân hàng:

+ Kiến thức về hoạt động tín dụng ngân hàng.

+ Kiến thức về hoạt động kế toán ngân hàng.

+ Kiến thức về Marketing ngân hàng.

Năng lực nghề nghiệp

Có khả năng thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng, kế toán tài chính, phân tích và lập kế hoạch tài chính.

Có khả năng sử dụng các phương pháp lượng hóa và thống kê trong lĩnh vực tài chính.

Có khả năng thẩm định các dự án về phương diện tài chính

Có khả năng thực hiện đúng các quy định (luật pháp, chính sách, thuế) trong hoạt động kinh doanh.

Có khả năng tham gia lập và triển khai kế hoạch huy động nguồn lực tài chính và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính của doanh nghiệp;

Có năng lực tư vấn dịch vụ về tài chính, thuế doanh nghiệp.

Các kỹ năng được học

Kỹ năng cứng

Thực hiện nghiệp vụ tín dụng ngân hàng cho các đối tượng khách hàng phù họp với các quy trình, quy định nghiệp vụ.

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tài chính đối với các giao dịch ngân hàng và kế toán nội bộ của ngân hàng thương mại.

Thực hiện và vận dụng các chuẩn mực, chế độ, chính sách, quy định, luật pháp về quản lý kế toán, tài chính, thuế, bảo hiểm trong doanh nghiệp.

Thực hiện các nghiệp vụ cơ bản trong lĩnh vực quản trị tài chính doanh nghiệp.

Kỹ năng mềm

Kỹ năng nghiên cứu, phân tích các thông tin kinh tế, tài chính, xã hội. Tự trau dồi nâng cao năng lực chuyên môn

Có kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Có kỹ năng quản lý thời gian và khối lượng công việc.

Vị trí làm việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp

Vị trí làm việc phù hợp đúng ngành nghề

Chuyên viên tín dụng, chuyên viên thẩm định dự án, chuyên viên quản lý và thu hồi vốn, chuyên viên thanh toán quốc tế, chuyên viên quản lý tài chính, chuyên viên phân tích tài chính, chuyên viên tư vấn tài chính, chuyên viên hoạch định tài chính, chuyên viên quản trị rủi ro.

Giao dịch viên, kiểm soát viên, nhân viên kế toán ngân hàng

Làm việc trong các tô chức khác

Có khả năng làm việc tốt ở bộ phận kế toán tài chính trong các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Sau khi được bổ túc chuyên môn nghiệp vụ, có khả năng chuyển đổi để làm việc được ở các bộ phận quản trị, bộ phận nghiên cứu

Mở doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ về tài chính, ngân hàng và kế toán

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Sinh viên ngành Tài chính – Ngân hàng của Viện Đại học Mở Hà Nội sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp:

Đủ trình độ tham gia các khóa học, bồi dưỡng nâng cao ngắn hạn về Tài chính và Ngân hàng tại các Trường, Viện trong và ngoài nước.

Đủ trình độ để học bằng đại học thứ 2 của các chuyên ngành liên quan.

Đủ trình độ học bậc sau đại học (Thạc sỹ, Tiến sỹ) chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng tại các trường trong và ngoài nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Du học Nhật Bản | Epacket Việt Nam | Đơn hàng thực phẩm Nhật Bản | TikTok Recharge Coins | Buy aged Instagram accounts